Promotivni video za svaku tvrtku/djelatnost ! 

 

Izrađujemo, objavljujemo i upravljamo promotivnim videoklipovima

za sve vrste djelatnosti u Hrvatskoj.

 

Promotivni video koji izradimo može biti :

 

Objavljen na web stranici koju mi izradimo, ili objavljen na web stranici neovisno o platformi na kojoj je izrađena; 

Objavljen na web stranici/društvenim mrežama (Facebook, Instagram, Twitter itd.)

Objavljen na YouTube kanalu

Objavljen/umetnut na blogu

Poslan e-mailom

Poslan putem raznih aplikacija za komunikaciju (Messenger, WhatsApp itd.)

 

UGOVORNI UVJETI - RENT A VIDEO

 

čl. 1. UGOVORNE STRANE

FCR MEDIA ONLINE d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Črnomerec 3, upisana u Trgovačkom sudu pod br. MBS 080207219 , OIB 62996554106,

IBAN HR7223600001101211721 , telefonski broj 095 4933333,

e-mail adresa: office@zutestranice.hr koju zastupa gosp. Mihai Cristea, kao glavni direktor, u daljnjem tekstu IZVRŠITELJ i pravna osoba koja prihvaća i plaća

(u cijelosti ili djelomično) Narudžbenicu i/ili Predračun, dalje u tekstu KORISNIK, suglasni su sklopiti ovaj ugovor o pružanju usluga, u skladu sa sljedećim člancima:

 

čl. 2. PREDMET UGOVORA - Najam uz godišnju otplatu promotivnog videa

Izvršitelj će izvršiti i pružiti sljedeće usluge za Korisnika:

2.1. Izrada promotivnih video zapisa i povezano generiranje veza;

2.2. Prijenos poveznice Korisniku;

2.3. Administracija promotivnog videa tijekom ugovornog razdoblja;

 

čl. 3. TRAJANJE UGOVORA - Najam uz godišnje plaćanje jednog ili više promotivnih videa

3.1. Za usluge navedene u čl.2. minimalni ugovorni rok je 12 mjeseci.

 

čl. 4. UGOVORNA CIJENA - Rent a Video - Najam uz godišnje plaćanje jednog ili više promotivnih videa

4.1. Cijena generiranja i prijenosa koda / skripte ili poveznice promotivnog videa s maksimalnim trajanjem od 1 minute iznosi 600 HRK/79,63 EUR + PDV / godišnje;

Proizvod se zove "Video 1"

4.2. Cijena generiranja i prijenosa koda / skripte ili poveznice promotivnog videa s maksimalnim trajanjem od 2 minute iznosi 800 HRK/106,18 EUR + PDV / godišnje;

Proizvod se zove "Video 2"

4.3. Cijena generiranja i prijenosa koda/skripte ili linka promotivnog videa u trajanju duljem od 2 minute je 1.000 HRK/132,72 EUR + PDV / godišnje;

Proizvod se zove "Video 3"

4.4. Plaćanje generiranja i prijenosa/produljenja valjanosti koda/linka vrši se unaprijed za minimalno 12 mjeseci i odnosi se isključivo na 1 (jedan) promotivni video. Ukoliko Korisnik želi izradu drugog promotivnog videa, za izradu novog videa će se također ispostaviti račun;

4.5. Poveznica će biti generirana i poslana Korisniku tek nakon pune uplate cijene i bit će aktivna samo tijekom razdoblja obuhvaćenog uplatom;

4.6. Ne naplaćuju se dodatni troškovi za implementaciju koda/skripte/poveznice na stranicama koje je izradio Izvrištelj i koje Korisnik koristi ugovorom s FCR Media Online putem online usluge „Rent a Site“;

4.7. Cijena će biti plaćena u kunama na jedan od računa Pružatelja, otvorenih u bankama navedenim u Obavijesti o narudžbi ili u Predračunu, nalogom za plaćanje ;

 

čl. 5. OBVEZE STRANA - Najam uz godišnje plaćanje jednog ili više promotivnih spotova

5.1. Obveze KORISNIKA:

Implementirati kod/skriptu/link na svoju web stranicu, na društvene mreže ili bilo gdje drugdje gdje želi;

Pružatelj nema nikakvu obvezu ili odgovornost implementacije koda/skripte/veze od strane Korisnika;

Isplatiti Pružatelju vrijednost pruženih usluga u skladu s odredbama članka 4. ovog ugovora;

Obavijestiti pisanim putem, e-mailom, o mogućem nefunkcioniranju ili neispravnom radu koda/skripte/poveznice;

Korisnik izražava punu suglasnost s prikupljanjem i obradom njegovih osobnih podataka od strane Davatelja te mu daje pravo da ih javno objavi na vlastitim platformama i web stranicama;

Obrada osobnih podataka koju provodi Pružatelj uvijek će se provoditi u skladu s odredbama GDPR-a, kao i s propisima o zaštiti osobnih podataka, specifičnim za svaku zemlju u kojoj Pružatelj posluje i Korisnik je suglasan s time;

 

5.2. Obveze davatelja usluga:

Pružati usluge samo u skladu s važećim zakonskim propisima, stručnim i tehničkim normama koje se na njega odnose.

Usluge produkcije promotivnih videa Pružatelj dobiva pristupom i kupnjom prava na proizvodnju reklamnih videa od vanjskog partnera - InVideo;

Za reprodukciju promotivnog videa i generiranje koda/skripte/poveznice i slanje e-poštom korisniku u roku od najviše 10 radnih dana od primitka cjelokupnog razmatranja računa, bilješke o narudžbi ili predračuna;

Ponuditi besplatnu tehničku pomoć tijekom trajanja ugovora, kad god Korisnik to zatraži;

Sve neispravnosti ili neispravne funkcionalnosti bit će proslijeđene zakonskom vlasniku programa/softvera, vanjskom partneru Pružatelja i ovisno o vremenu odgovora navedenog, odgovor i rješenje također će biti proslijeđeni;

 

Čuvati profesionalnu povjerljivost, osim u slučajevima predviđenim zakonom. Činjenice uključene u profesionalnu povjerljivost uključuju ne samo one koje je povjerio Korisnik, već i one koje su postale poznate kroz izvedene radove. Izvršitelj će čuvati profesionalnu povjerljivost, uključujući njegove zaposlenike i suradnike, koji su imali pristup informacijama o Korisniku, tijekom cijelog trajanja ugovora;

Izvršitelj jamči kontinuitet usluge od najmanje 90% vremena. U slučaju tehničkog softvera, hardvera i/ili poslužitelja partnera/suradnika Pružatelja, na kojem se nalaze kodovi/skripte, aplikacije, uređivači i drugi IT elementi, putem kojih Izvršitelj nudi usluge koje Korisnik, uključujući razloge prirodnih katastrofa, vatru, dim, vodu, potres kao i druge događaje više sile, postotak se može promijeniti

 

5.3 ZAJEDNIČKE Obveze

Strane su suglasne da će surađivati ​​u dobroj vjeri, u svrhu izvršenja ovog ugovora, pružajući jedna drugoj uzajamnu i operativnu podršku, uključujući periodične zajedničke rasprave i analize ili kad god je potrebno, između svojih predstavnika.

 

čl. 6. PRIVATNOST

6.1. S obzirom na predmet ovog ugovora, strane će čuvati povjerljivost svih podataka i svih dokumenata u vezi s izvršenjem ugovora („Povjerljivi podaci“), bez obzira na njihovu prirodu i bez obzira na medij na kojem se podaci prenose.

6.2. Strane će tretirati povjerljive podatke kao strogo povjerljive i koristit će, reproducirati ili ponovno prenositi povjerljive podatke samo u svrhu postizanja cilja ugovora i prema uvjetima ovog ugovora.

6.3. Povjerljive informacije su sve informacije, neovisno o mediju na kojem se prenose, a koje se odnose na tehničke, komercijalne, marketinške ili know-how informacije stranaka, a koje se prenose u svrhu postizanja cilja ovog ugovora.

6.4. Ograničenja u vezi s korištenjem, reprodukcijom ili otkrivanjem povjerljivih informacija koje su predmet ovog Ugovora neće se primjenjivati ​​na informacije:

- koje nakon objave kao povjerljive informacije postanu poznate i dostupne javnosti;

- koje je dužan objaviti prema zakonu, sudskoj odluci ili od strane nadležnog tijela koje ima pravnu osnovu za dobivanje podataka;

 

čl. 7. RAZNO

7.1. Ovaj Ugovor je obvezujući za obje strane i može se mijenjati samo u pisanom obliku u obliku dodatnog dokumenta koje su potpisale obje strane;

Ovaj Ugovor predstavlja potpuni dogovor stranaka u vezi s njegovim predmetom i sve prethodne rasprave, jamstva, obveze, razumijevanja ili sporazumi ovdje su zastupljeni i stoga zamijenjeni ovim Ugovorom;

Ako uvjet i/ili odredbu ovog ugovora ili njegov dio nadležni sud proglasi ništavnim ili neprovedivim, samo će se ta odredba i/ili dio ugovora smatrati ništavnim ili neprovedivim i neće utjecati na valjanost ili primjenjivost ostalih članaka ovog ugovora.

7.2. Viša sila se utvrđuje od strane nadležnog tijela. Viša sila oslobađa ugovorne strane od ispunjavanja obveza preuzetih ovim ugovorom, za cijelo vrijeme u kojem ona djeluje. Svaki nepredvidivi ili neizbježni događaj koji sprečava, djelomično ili u cijelosti, ispunjenje obveza iz ugovora, smatrat će se slučajem više sile. Ispunjenje ugovora će biti obustavljeno za vrijeme trajanja više sile, ali ne dovodeći u pitanje prava koja su ugovorne strane imale do njenog nastupa. Ugovorna strana koja se poziva na višu silu dužna je u roku od 5 dana u cijelosti obavijestiti drugu stranu o njenom nastanku, a u roku od 10 dana dostaviti popratnu dokumentaciju te poduzeti sve mjere koje joj stoje na raspolaganju kako bi ograničila posljedice. Ako viša sila djeluje ili se procjenjuje da će djelovati u razdoblju duljem od mjesec dana, svaka će strana imati pravo obavijestiti drugu stranu o punom pravnom raskidu ovog ugovora, bez da bilo koja strana može tražiti naknadu štete od druga strana.

7.3. Mjerodavno pravo.

Ovaj Ugovor, njegov sadržaj i svaki spor koji iz njega proizlazi tumačit će se u skladu sa zakonima Republike Hrvatske.

7.4. Rješavanje sporova.

U slučaju spora proizašlog iz ili u vezi s ovim Ugovorom, strane će pokušati u dobroj vjeri postići sporazumno rješenje. Ukoliko se sporazum ne postigne u roku od 15 kalendarskih dana od prve obavijesti o sporu, spor će rješavati nadležni sudovi.

7.5. Sve obavijesti i komunikacija između strana u vezi s ovim ugovorom slat će se na važeće adrese navedene u ovom ugovoru.

 

čl. 8. OBAVIJESTI IZMEĐU STRANAKA

8.1. U dogovoru ugovornih strana, svaka obavijest koju jedna od njih uputi drugoj valjano je ispunjena ako bude poslana u ured naveden u uvodnom dijelu ovog ugovora i u bazi podataka Izvršitelja.

8.2. Ako je obavijest poslana poštom, bit će poslana preporučenom poštom s potvrdom o primitku i smatra se primljenom od strane primatelja na datum navedeni na potvrdi.

8.3. Nijedna strana ne uzima u obzir usmene obavijesti ako nisu potvrđene na jedan od načina navedenih u prethodnim stavcima.

8.4. Obavijesti putem elektroničkih e-mail poruka se uzimaju u obzir ako je primatelj poruke aktivirao uslugu automatskog odgovora te pošiljatelj obavijesti dobije potvrdu.

 

čl. 9. JAMSTVA

9.1. Izvršitelj se obvezuje da će preko partnerske tvrtke na čijim serverima se nalaze aplikacije i računalni programi za generiranje kodova/skripti/linkova osigurati održavanje IT sustava tijekom trajanja ugovora;

9.2. Generirani kodovi/skripte/poveznice koje se prenose Korisniku bit će smješteni isključivo na poslužiteljima partnera/suradničke tvrtke;

 

čl. 10. IZMJENA, RASKID UGOVORA

Ovaj ugovor prestaje automatski, bez intervencije suda (ili arbitražnog suda), u sljedećim slučajevima:

- strane sporazumno raskinu ugovor, ne obnavljanjem suradnje sljedećih 12 mjeseci;

- istekom ugovora;

- u slučaju prestanka, likvidacije, stečaja, oduzimanja odobrenja za rad nekom od izvođača;

- jednostranim otkazom pod sljedećim uvjetima: kao rezultat očitovanja izričite volje jedne od strana (većinski dioničar ili upravitelj društva) uz prethodnu obavijest u roku od najmanje pet radnih dana ugovornom partneru, pod uvjetom da opcija za raskid nije proizašao iz nepoštivanja ugovornih obveza za uklanjanje odgovornosti;

- nemogućnošću izvršenja, pod uvjetima iz članka 7.2.;

- iznosi prikupljeni od strane Izvršitelja za razdoblje od 12 mjeseci se ne vraćaju, čak i ako Korisnik zatraži raskid ovog ugovora, bez obzira na razlog.

- raskid ovog ugovora neće imati nikakav učinak na već dospjele obveze između ugovornih strana.

- odredbe ovog ugovora ne otklanjaju odgovornost strane koja je krivnjom prouzročila raskid ugovora;

- izmjena ovog ugovora vrši se samo dodatnim aktom sklopljenim između ugovornih strana;

- ovaj ugovor, zajedno sa svojim prilozima koji su sastavni dio njegovog sadržaja, predstavlja volju stranaka i otklanja svaki drugi usmeni dogovor između njih, prije ili nakon njegovog sklapanja;

 

POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA - GDPR - Najam promotivnog video zapisa uz godišnju pretplatu

 

Novi zakon Europske unije o zaštiti osobnih podataka GDPR („Opća uredba o zaštiti podataka“) stupio je na snagu 25. svibnja 2016. Ovaj zakon predstavlja najveću promjenu u području zaštite osobnih podataka u posljednjih 20 godina i ima ciljeve koji daleko nadilaze jednostavnu zaštitu privatnosti.

Zaštita Vaših osobnih podataka nam je važna, stoga posebnu pozornost posvećujemo zaštiti privatnosti posjetitelja koji pristupaju web stranici

FCR MEDIA ONLINE d.o.o., kao i onih čije nam je osobne podatke ustupila treća strana ili kojima smo imali pristup iz drugog izvora, u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju osobnih podataka. ove podatke (u daljnjem tekstu "GDPR").

 

Obratite posebnu pozornost na čitanje sljedećih Pravila (u daljnjem tekstu "ZOP") kako biste razumjeli kako će se s vašim informacijama ("osobni podaci") postupati.

ZOP objašnjava praksu FCR MEDIA ONLINE d.o.o. u vezi s primjenom odredaba GDPR-a, kao i prava koja imate u vezi s načinom na koji se vaši podaci obrađuju od strane FCR MEDIA ONLINE d.o.o.

Obrada osobnih podataka koju provodi FCR MEDIA ONLINE d.o.o. uvijek će se provoditi u skladu s odredbama GDPR-a, kao i s propisima o zaštiti osobnih podataka, specifičnim za svaku zemlju u kojoj FCR MEDIA ON LINE posluje. 

Putem ZOP-a, FCR MEDIA ONLINE d.o.o. želi informirati subjekte podataka o prirodi osobnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo, kao io svrsi obrade. Osim toga, ispitanici su također obaviješteni putem ZOP-a o svojim pravima.

 

TKO SMO MI?

 

Mi smo FCR MEDIA ONLINE d.o.o., tvrtka sa sjedištem u Zagrebu, Črnomerec 3, OIB 62996554106.

Naše glavna djelatnost je izdavačka, NKD šifra 5812, a naš pravni zastupnik je gosp. Jon Martin Martinsen, administrator.

 

ŠTO SU OSOBNI PODACI?

"Osobni podaci" označavaju bilo koju informaciju ili informaciju koja vas može identificirati izravno (na primjer, vaše ime) ili neizravno (na primjer, putem podataka pod pseudonimom kao što je jedinstveni identifikacijski broj). To znači da osobni podaci uključuju stvari poput vaše adrese e-pošte, kućne adrese, mobilnog telefona, korisničkog imena, profilnih fotografija, osobnih interesea i kupovnih navika, sadržaja koji stvaraju korisnici, financijskih podataka i informacija o financijskom statusu. Također može uključivati ​​jedinstvene numeričke identifikatore, kao što je IP adresa vašeg računala ili MAC adresa vašeg mobilnog uređaja, kao i kolačiće.

 

ŠTO ZNAČI OBRADA OSOBNIH PODATAKA?

"Obrada" znači bilo koju operaciju ili skup operacija koje se izvode na osobnim podacima ili skupovima osobnih podataka, sa ili bez upotrebe automatiziranih sredstava, kao što su prikupljanje, snimanje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, izdvajanje, korištenje, otkrivanje prijenosom, širiti ili na drugi način učiniti dostupnim, uskladiti ili kombinirati, ograničiti, izbrisati ili uništiti.

 

KOJI SU VAŠI PODACI? OSOBNE KOJE OBRAĐUJEMO?

Vaši osobni podaci koji će se obrađivati ​​su sljedeći: ime i prezime zastupnika, e-mail adresa, broj telefona, adresa.

Vaše osobne podatke možemo obrađivati ​​i u našim uredima, podatke koji se sastoje od: imena, imena, e-mail adrese, telefonskog broja, eventualno slike,

OIB-a, odnosno kućne adrese, datuma i mjesta rođenja, funkcije, te osobne podatke koji proizlaze iz ugovornih odnosa u vezi s oglašavanjem i poslovnim informacijama i online marketingom.

 

OPERATER OSOBNIH PODATAKA

 

Operater osobnih podataka (u daljnjem tekstu "operater") je FCR MEDIA ONLINE d.o.o.

 

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA (ZOP)

 

Korisnici imaju priliku izravno kontaktirati sližbu za zaštitu podataka u bilo kojem trenutku u vezi s bilo kojim problemima u vezi s ovim ZOP-a, koristeći podatke za kontakt u nastavku:

 

ZOP e-pošta: office@zutestranice.hr

Adresa za slanje pošte ZOP-a: Črnomerec 3, Zagreb

 

NAČELA OBRADE PODATAKA

 

FCR MEDIA ONLINE d.o.o. obvezuje se pridržavati se načela zaštite osobnih podataka (u daljnjem tekstu „Načela“) propisanih GDPR-om, kako bi osigurala da su svi podaci:

1. Obrađeni pošteno, zakonito i transparentno;

2. Prikupljeni za određene legitimne svrhe;

3. Adekvatni, relevantni i ograničeni u odnosu na svrhe za koje se obrađuju;

4. Ispravni i ažurirani;

5. čuvani u obliku koji ne dopušta identifikaciju dotičnih osoba dulje nego što je potrebno u odnosu na svrhu obrade;

6. Obrađuju u skladu s pravima nositelja podataka, na način koji osigurava odgovarajuću sigurnost obrade, kako bi podaci bili zaštićeni, povjerljivi i dostupni.

 

OSNOVE I SVRHE OBRADE OSOBNIH PODATAKA

 

1. Za sklapanje i izvršenje ugovora - Prema čl. 6. st. 1 lit. b) GDPR, osobni podaci mogu se obrađivati ​​u svrhu sklapanja ili izvršenja ugovora o oglašavanju. Kako bismo Vam mogli ponuditi naše proizvode i usluge, moramo obraditi Vaše osobne podatke.

2. Radi ispunjenja nekih zakonskih obveza - Prema čl. 6. st. 1 lit. c) GDPR-a, osobni podaci mogu se obrađivati ​​u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza. Zahtijevamo niz osobnih podataka, uključujući, u određenim situacijama, vaš osobni identifikacijski broj, kako bismo ispunili svoje obveze koje nameću porezna tijela u vezi s izdavanjem računa i izvješćivanjem poreznih tijela.

3. U marketinške svrhe – Prema čl. 6. st. 1 lit. a) GDPR-a, osobni podaci mogu se obrađivati ​​ako je ispitanik dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više specifičnih svrha. Tako će se u određenim situacijama vaši osobni podaci koristiti za slanje marketinških poruka, ponuda, novosti, budućih kampanja, poziva na razna događanja.

4. Radi ispunjenja našeg predmeta djelatnosti - Prema čl. 6. st. 1 lit. a) GDPR-a, osobni podaci mogu se obrađivati ​​ako je ispitanik dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više specifičnih svrha. Stoga Vas možemo kontaktirati ili prenijeti Vaše osobne podatke u svrhu ostvarenja našeg cilja djelovanja. Kontaktirat ćemo Vas kad god smatramo da potrebe Vašeg poslovanja predisponiraju implementaciju različitih usluga oglašavanja i poslovnih informacija, kao i primjenu načela koja pripadaju industriji internetskog oglašavanja, u kojem smislu ćemo obraditi/prenijeti Vaše osobne osobni podaci. Bit će situacija u kojima ćemo vaše osobne podatke prenijeti predstavnicima tvrtki koje bi se mogle odlučiti za usluge lokalnog pretraživanja i oglašavanja u poslovne svrhe.

 

OBRADA KONTAKT OBRASCA

 

FCR MEDIA ONLINE d.o.o. će koristiti podatke koje navedete u odgovarajućem odjeljku za kontakt na web stranici isključivo u svrhu obrade vašeg zahtjeva.

Davanjem bilo kakvih osobnih podataka putem web stranice FCR MEDIA ONLINE d.o.o. razumijete i slažete se da će vaši podaci biti obrađeni u skladu s odredbama DPP-a FCR MEDIA ONLINE d.o.o.

Imajte na umu da, kako bismo mogli obraditi vaše zahtjeve poslane u odjeljku za kontakt na web stranici, moguće je da, u određenim okolnostima, imamo obvezu otkriti vaše podatke partnerima s kojima FCR MEDIA ONLINE d.o.o. surađuje ​​i/ili s drugim pružateljima usluga treće strane FCR MEDIA ONLINE d.o.o.

 

FCR MEDIA ONLINE d.o.o. je ostvarila odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurala sigurnost prijenosa podataka, kao i obradu Vaših podataka u skladu sa zahtjevima GDPR-a od strane prethodno navedenih subjekata.

FCR MEDIA ONLINE d.o.o. se obvezuje da dostavljene osobne podatke neće obrađivati ​​u svrhu koja nije ona za koju su preneseni, osim u situacijama kada postoji vaš izričiti pristanak za korištenje istih u druge svrhe.

 

OTKRIVANJE OSOBNIH PODATAKA TREĆIM STRANAMA

 

Osobni podaci koje obrađuje FCR MEDIA ONLINE d.o.o. se mogu otkriti i/ili prenijeti trećim stranama samo u situaciji kada postoji vaš izričiti pristanak za to, osim u situacijama kada postoji zakonska/ugovorna obveza za FCR MEDIA ONLINE d.o.o.

FCR MEDIA ONLINE d.o.o. će Vaše osobne podatke proslijediti partnerima / trećim strana na području oglašavanja.

Imajte na umu da je moguće da pod određenim okolnostima imamo obvezu otkriti vaše osobne podatke partnerima s kojima FCR MEDIA ONLINE d.o.o. surađuje ​​i/ili s drugim pružateljima usluga treće strane FCR MEDIA ONLINE d.o.o.

 

OBRADA PODATAKA OD STRANE TREĆIH OSOBA, DRUGIH MJESTA I SPONZORA

Web stranica FCR MEDIA ONLINE d.o.o. može sadržavati, u određenom trenutku, poveznice za pristup drugim stranicama čija se politika obrade podataka može razlikovati od one FCR MEDIA ONLINE d.o.o..

Molimo da razmotrite politike zaštite osobnih podataka drugih stranica, FCR MEDIA ONLINE d.o.o. ne preuzima odgovornost za podatke koje su te treće strane dostavile ili prikupile.

 

AUTOMATSKA OBRADA PODATAKA. Kolačići

Web stranica FCR MEDIA ONLINE d.o.o. koristi identifikatore kolačića. U tom smislu, možete pogledati našu Politiku kolačića, koja je dostupna na web stranici, i možete iskoristiti svoje pravo da onemogućite kolačiće, kao što je navedeno u nastavku.

 

RAZDOBLJE ČUVANJA PODATAKA

 

FCR MEDIA ONLINE d.o.o. može čuvati obrađene podatke u različitim vremenskim razdobljima, koja smatra razumnim, u skladu s prethodno navedenim svrhama. Vaše podatke čuvamo samo onoliko koliko je potrebno da bismo ostvarili svrhu za koju podatke držimo, zadovoljili vaše potrebe ili ispunili svoje zakonske obveze.

Kako bismo znali koliko dugo se vaši podaci mogu čuvati, koristimo se sljedećim kriterijima:

1. Kada kupujete proizvode i usluge, čuvamo vaše osobne podatke za vrijeme trajanja našeg ugovornog odnosa;

2. Ako sudjelujete u promotivnoj ponudi, čuvamo vaše osobne podatke za vrijeme trajanja promotivne ponude;

3. Ako nam se obratite s pitanjem, vaše osobne podatke čuvamo onoliko vremena koliko je potrebno za obradu vaših pitanja, ali ne dulje od 5 godina nakon zadnje poslane korespondencije;

4. Ako kreirate račun, zadržavamo vaše osobne podatke dok ne zatražite da ih izbrišemo ili nakon razdoblja neaktivnosti (bez aktivne interakcije s nama). U tom smislu, napominjemo da će podaci obrađeni u tu svrhu biti izbrisani 5 godina nakon zadnje interakcije s korisnikom računa (kao što je, na primjer, prijava na vaš račun);

5. Ako ste dali privolu za marketing, zadržavamo vaše osobne podatke dok ne otkažete pretplatu ili zatražite da ih izbrišemo ili nakon razdoblja neaktivnosti (bez aktivne interakcije s našim markama) definiranog u skladu s lokalnim propisima i smjernicama. S tim u vezi, napominjemo da se podaci pohranjeni u našim bazama u svrhu izravne marketinške komunikacije brišu iz evidencije tih baza 5 godina nakon zadnje interakcije s Vama;

6. Ako su kolačići pohranjeni na vašem računalu, čuvamo ih onoliko dugo koliko je potrebno da postignu svoju svrhu (na primjer, tijekom trajanja sesije za kolačiće košarice za kupnju ili sati sesije ID kolačića) i tijekom definiranog razdoblja u u skladu s lokalnim propisima i smjernicama. U tom smislu, napominjemo da podaci koje obrađuju moduli kolačića koji se koriste za pružanje online oglašavanja, za personalizaciju naših usluga za vas i za dopuštanje distribucije našeg sadržaja na stranicama društvenih mreža (gumbi za dijeljenje namijenjeni prikazu stranice), čuvat će se najviše 5 godina od njihovog prikupljanja, na temelju vašeg pristanka.

 

PRAVA FIZIČKIH OSOBA

Sukladno GDPR-u, imate niz prava u vezi s osobnim podacima koje FCR MEDIA ONLINE d.o.o. obrađuje, kao:

1. Pravo pristupa obradi podataka - Imate pravo pristupa osobnim podacima koje posjedujemo. Prvo davanje informacija bit će besplatno. Ako trebate dodatne kopije već dostavljenih informacija, možemo naplatiti razumnu naknadu uzimajući u obzir administrativne troškove pružanja informacija. Na očito neutemeljene, pretjerane ili ponovljene zahtjeve možda neće biti odgovoreno.

2. Pravo na ispravak podataka - Imate pravo zahtijevati ispravak Vaših podataka ako su netočni ili zastarjeli i/ili potpuni ako su nepotpuni. Ako imate račun, možda će biti lakše ispraviti vlastite podatke putem funkcije "Moj račun".

3. Pravo na brisanje podataka ("pravo na zaborav") - U nekim slučajevima imate pravo ishoditi brisanje ili uništenje svojih podataka. Ovo nije apsolutno pravo jer ponekad možemo biti prisiljeni zadržati vaše podatke iz pravnih ili pravnih razloga.

4. Pravo na ograničenje obrade – Imate pravo zatražiti ograničenje obrade Vaših podataka. To znači da je obrada vaših podataka ograničena tako da možemo zadržati podatke, ali ih ne koristiti ili obrađivati. Ovo se pravo primjenjuje u posebnim okolnostima predviđenim Općom uredbom o zaštiti podataka, kao:

- ispitanik (tj. vi) osporava točnost podataka za razdoblje koje je dao operateru (tj. FCR MEDIA ONLINE d.o.o.) te omogućuje provjeru točnosti podataka;

- obrada je nezakonita, a nositelj podataka (tj. Vi) protivi se brisanju Podataka i zahtijeva ograničenje njihove uporabe;

- operater (na primjer, FCR MEDIA ONLINE d.o.o.) više ne treba Podatke za obradu, ali ih subjekt podataka (tj. Vi) zahtijeva za uspostavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva;

- ispitanik (tj. Vi) je uložio prigovor na obradu na temelju legitimnih razloga od strane operatera (u ovom slučaju FCR MEDIA ONLINE d.o.o.) na temelju provjere jesu li legitimni razlozi operatera (FCR MEDIA ONLINE d.o.o.) I premašuju li one subjekta podataka (tj. vas).

5. Pravo na prenosivost podataka - Imate pravo premjestiti, kopirati ili prenijeti podatke koji vas zanimaju iz naše baze podataka u drugu. Ovo se odnosi samo na podatke koje ste dostavili, a obrada se temelji na vašem pristanku ili na temelju ugovora i provodi se automatiziranim sredstvima.

6. Pravo na prigovor - U svakom trenutku možete uložiti prigovor na obradu Vaših podataka kada se takva obrada temelji na opravdanom interesu.

7. Pravo na povlačenje privole u bilo kojem trenutku - Možete povući svoju privolu za obradu Vaših podataka ako se takva obrada temelji na privoli. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

8. Pravo na podnošenje pritužbe nadležnom nadzornom tijelu - Imate pravo podnijeti pritužbu tijelu za zaštitu podataka u svojoj zemlji prebivališta ili prebivališta kako biste osporili prakse zaštite podataka koje nudi FCR MEDIA ONLINE d.o.o.

9. Pravo na prigovor na obradu Vaših podataka u svrhu izravnog marketinga - U svakom trenutku možete odjaviti pretplatu ili odustati od naše komunikacije s izravnim marketingom. Najlakše je to učiniti klikom na poveznicu "odjava" u bilo kojoj e-poruci ili komunikaciji koju vam pošaljemo.

10. Pravo na prigovor na našu obradu Vaših podataka kada provodimo radnje u javnom interesu ili u vlastitom ili legitimnom interesu treće strane - U bilo kojem trenutku možete uložiti prigovor na obradu Vaših podataka kada je takva obrada na temelju opravdanog interesa.

11. Pravo na onemogućavanje kolačića – imate pravo onemogućiti kolačiće. Postavke internetskog preglednika obično su programirane prema zadanim postavkama za prihvaćanje kolačića, ali ih možete jednostavno prilagoditi promjenom postavki preglednika. Mnogi se kolačići koriste za poboljšanje upotrebljivosti ili funkcionalnosti web stranica/aplikacija; stoga vas onemogućavanje kolačića može spriječiti u korištenju određenih dijelova naših web stranica ili aplikacija, kao što je detaljno opisano u odgovarajućoj tablici kolačića. Ako želite ograničiti ili blokirati sve kolačiće koje su postavile naše web stranice/aplikacije (što vas može spriječiti u korištenju određenih dijelova web stranice) ili bilo koje druge web stranice/aplikacije, to možete učiniti putem postavki preglednika. Funkcija Pomoć u vašem pregledniku će vam reći kako. Za više informacija pogledajte sljedeće poveznice: http://www.aboutcookies.org/;

 

Možete ostvariti bilo koje od ovih prava u vezi s osobnim podacima koje FCR MEDIA ONLINE d.o.o. obrađuje slanjem jednostavnog zahtjeva ZOP

- u tvrtku FCR MEDIA ONLINE d.o.o. U takvoj situaciji možemo tražiti dokaz vašeg identiteta.

 

PRAVNI ZAHTJEVI

 

Vašim podacima pristupamo, zadržavamo ih i dostavljamo regulatornim tijelima, tijelima za provođenje zakona ili drugim subjektima:

 

1. Kao odgovor na pravni zahtjev, kada vjerujemo, u dobroj vjeri, da to od nas zahtijeva zakon. Također možemo odgovoriti na zahtjeve pravne prirode kada vjerujemo, da odgovor koji zahtijevaju zakoni ne utječe na korisnike i da je u skladu s međunarodno priznatim standardima.

2. Kada vjerujemo, u dobroj vjeri, da je potrebno: otkriti, spriječiti i odgovoriti na radnje prijevare, neovlaštenu upotrebu bilo kojeg materijala koji nam pripada, kršenja naših uvjeta ili politika ili druge štetne ili nezakonite aktivnosti, zaštititi nas (uključujući naša prava, imovinu ili materijale), vas i druge, uključujući u kontekstu istraga ili upita regulatornih tijela ili za sprječavanje neposredne smrti ili osobne ozljede. Na primjer, ako je relevantno, pružamo informacije i primamo informacije od trećih strana o pouzdanosti vašeg računa kako bismo spriječili prijevaru, zlouporabu i druge štetne aktivnosti unutar i izvan naše imovine.

Podacima koje primamo od vas možemo pristupiti i pohraniti ih dulje vrijeme kada podliježu zakonskom zahtjevu ili zakonskoj obvezi, državnoj istrazi ili istragama o mogućim kršenjima naših uvjeta ili pravila ili u drugim slučajevima radi sprječavanja štete.

 

ODNOSI S DRUGIM OPERATERIMA

Ovisno o kontekstu, možemo se naći u situaciji apsolutne potrebe za pružanjem informacija na višoj razini, kako globalno tako i interno ili eksterno, našim partnerima i onima s kojima prenosimo podatke u skladu s GDPR-om, na temelju osiguravanja pružanja najprofesionalnijih mogućih usluga. Informacije koje kontrolira FCR MEDIA ONLINE d.o.o. mogu se prenositi, dijeliti, pohranjivati ​​i obrađivati ​​u EU ili u drugim zemljama osim vaše zemlje prebivališta u svrhe opisane u ovim Uvjetima. Ovi prijenosi podataka nužni su kako bismo mogli pružati usluge na najvišoj razini, kao i kako bismo vam nastavili pružati naše usluge na profesionalnoj razini. Koristimo standardne ugovorne klauzule koje je odobrila Europska komisija i oslanjamo se na odluke o primjerenosti za pojedine zemlje koje je izdala Europska komisija, prema potrebi, u pogledu prijenosa podataka iz EU-a u Sjedinjene Države i druge zemlje.

 

SIGURNOST OBRADE

 

FCR MEDIA ONLINE d.o.o. je osigurala tehničke i organizacijske mjere obrade podataka, ažurirane u skladu sa zahtjevima GDPR-a, s ciljem zaštite Vaših osobnih podataka od bilo kakvih radnji neovlaštenog pristupa, nepropisnog korištenja ili otkrivanja, neovlaštene izmjene, uništenja ili slučajnog gubitka. Svi zaposlenici i suradnici FCR MEDIA ONLINE d.o.o., kao i sve treće strane koje djeluju u ime i za račun FCR MEDIA ONLINE d.o.o. dužni su se pridržavati povjerljivosti vaših podataka i zahtjeva GDPR-a, u skladu s odredbama ZOP-a.

 

ODRICANJE ODGOVORNOSTI - Izrada web stranice

Web stranica FCR MEDIA ONLINE d.o.o. može sadržavati poveznice na druge stranice i/ili druge web stranice koje nisu vlasništvo FCR MEDIA ONLINE d.o.o. ne preuzima odgovornost za sadržaj takvih stranica i stoga se ne može smatrati odgovornim za sadržaj, oglašavanje, robu, usluge, softver, informacije ili druge materijale dostupne na ili putem takvih stranica. FCR MEDIA ONLINE d.o.o. neće biti odgovoran za gubitak osobnih podataka, bilo kakve negativne učinke na osobne podatke posjetitelja ili drugu moralnu i/ili imovinsku štetu uzrokovanu pristupom tim stranicama.

 

AŽURIRANJE POLITIKA ZAŠTITE I OBRADE OSOBNIH PODATAKA

 

Imajte na umu da ova Pravila mogu biti podložna povremenim promjenama sadržaja, ažuriranjem web stranice FCR MEDIA ONLINE d.o.o.

 

Kako ćemo vas obavijestiti o promjenama ove Politike?

 

Obavijestit ćemo vas prije nego što unesemo bilo kakve izmjene u Uvjetima korištenja i dati vam priliku da ih pregledate prije nego što odlučite nastaviti koristiti naše usluge. Molimo nemojte nastaviti koristiti web stranicu FCR MEDIA ONLINE d.o.o. ako ne pristajete na takve promjene. Također preporučujemo da provjerite ovu stranicu za bilo kakva ažuriranja. Uvjeti ZOP-a tumačit će se u skladu s primjenjivim zakonom.

 

KONTAKT

Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica o tome kako postupamo i koristimo vaše osobne podatke ili želite ostvariti bilo koje od svojih prava, obratite nam se putem kontakt podataka našeg ZOP-a.

 

Promotivni video | Reklama putem videa za tvrtkeru orice afacere
Izrada web stranica
Video oglašavanje promotivni video
Recenzije ocjene osvrti kupaca

Uvjeti korištenja - Ugovor - Zaštita osobnih podataka 

Video oglašavanje za sve tvrtke
Video promocija za sve tvrtke

MI SMO

Web dizajn FCR Media Online d.o.o. - www.rent-a-site.hr

FCR MEDIA ONLINE

 

OIB: 62996554106

MBS 080207219

 

Črnomerec 3

Zagreb

 

 

 office@zutestranice.hr

 

 +385 95 49 33333

NAŠE USLUGE

 

Objava oglasa na zutestranice.hr

 

Izrada web stranica

 

Widget - recenzije

 

Izrada promotivnih videa

 

• Servicii de promovare 

 

   Google Business Profile

 

• Google Ads kampanje